PHG
Puttens Historisch Genootschap
HOME AGENDA 2018 AGENDA PHG BOEKENMARKTEN PERSBERICHTEN WAT IS HET PHG? WAT DOET HET PHG? HET BESTUUR WERKGROEPEN EN COMMISSIES CONTACTPERSONEN CANON VAN PUTTEN OPENINGSTIJDEN MUSEA BOEKEN / BROCHURES DEELNEMER WORDEN PRIVACY STATEMENT JAARVERSLAGEN (ANBI) ALGEMENE INFORMATIE PHG CONTACT MET HET PHG VRIENDEN VAN HP INTERESSANTE LINKS VIDEO'S
Privacy Statement
Privacy Statement De “Stichting Puttens Historisch Genootschap”, verder aangeduid als het PHG, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het PHG en de aanverwante stichtingen De Tien Malen en Museumboerderij Mariahoeve. Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u vertellen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid  kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Van wie verwerkt het PHG persoonsgegevens? Het PHG verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: * Deelnemers van het PHG. * Vrijwilligers van voornoemde stichtingen. * Mensen die interesse tonen in een deelnemerschap bij het    PHG of ooit een deelnemerschap hebben gehad. * Mensen die interesse tonen in het werk als vrijwilliger of ooit   vrijwilliger zijn geweest bij één of meerdere van stichtingen. * Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn,   waar wij een relatie mee hebben, of hebben gehad. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Het PHG verwerkt persoonsgegevens in Conscribo, de administratieve applicatie. Dit wordt gedaan door de relatiebeheerder en de penningmeester. De relatiebeheerder kunt u direct  bereiken per mail: relatiebeheer@phg.conscribo.nl . Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij het PHG bestuur, bijv. indien u een vraag of een klacht heeft. Waarvoor verwerkt het PHG persoonsgegevens? Als u deelnemer wilt worden van het PHG of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger bij één van de drie stichtingen, of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en/of vrijwilliger. Als u eenmaal een relatie van het PHG bent, dan willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en (mail)adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over deelnemer c.q. vrijwilliger gerelateerde zaken, zoals jaarvergaderingen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden bijvoorbeeld om u te informeren over activiteiten zoals tentoonstellingen, vrijwilliger vacatures en activiteiten in het kader van fondsenwerving. Wilt u niet benaderd worden voor een bepaald onderdeel, dan kunt u dit aangeven door dit met een retour-mail kenbaar te maken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken en bewaren. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betalingen, statistische analyses enzovoorts. Verwerkt het PHG ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dergelijke gegevens bezitten of verwerken het PHG en de gelieerde stichtingen niet. Hoe gaat het PHG met mijn persoonsgegevens om? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting(en) of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? De voornoemde relatiebeheerder en het dagelijks bestuur van het PHG (voorzitter, secretaris, penningmeester). Daarnaast kunnen de coördinatoren en bestuursleden van de gelieerde stichtingen en hun werkgroepen de gegevens inzien en overzichten daarvan aan de andere vrijwilligers verstrekken, bijv. voor het maken roosters en van onderlinge afspraken. Ook die mede-vrijwilligers dienen de persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en deze niet buiten de kring van vrijwilligers te delen. Wie mag mijn gegevens wijzigen? Binnen het PHG kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gewijzigd door een beperkt aantal personen, vastgesteld door het bestuur. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen voornoemde stichtingen Het PHG zal gegevens uitwisselen met de aanverwante stichtingen. Het PHG zal en mag geen gegevens uitwisselen aan/met externe partijen, buiten de drie genoemde stichtingen. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Na overlijden worden de persoonlijke gegevens direct verwijderd.  Na opzegging worden de persoonlijke gegevens maximaal twee jaar bewaard. Administratieve data worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn. De gegevens van deelnemers/vrijwilligers met bijzondere persoonlijke verdienste worden, summier, voor langere tijd bewaard. Gegevens gerelateerd aan uw deelnemerschap worden, in beperkte vorm, na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is het PHG gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Kan ik zien welke gegevens het PHG van mij verwerkt? U kunt te allen tijde een overzicht opvragen waarop uw, door het PHG vastgelegde, gegevens worden vermeld. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het PHG kunt u terecht bij de secretaris van het PHG, zijn telefoonnummer vindt u op de site. Bij voorkeur ontvangen wij uw vraag via de site van het PHG per mail aan: secretaris@phg.conscribo.nl Wijzigingen privacybeleid Het PHG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.  
Naar boven PRIVACY STATEMENT