WERKGROEPEN

 

Acceptatiecommissie roerende monumenten

Roerende Monumenten zijn over het algemeen losse historische voorwerpen, vaak gebruiksvoorwerpen, die gebruikt werden voor ambachtelijk werk, op boerderijen en in het huishouden. Vooral op de boerderijen waren vroeger veel gereedschappen te vinden, die onmisbaar waren om al de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om te kunnen mesten, ploegen, zaaien en maaien, oogsten en dorsen. Ook de dames hadden veel voorwerpen om allerlei werkjes te kunnen klaren. Denk aan het wassen, strijken, broodbakken en het naaien van kleding en stoppen van sokken.

De Acceptatiecommissie is in het leven geroepen om te beoordelen of de goederen die worden aangeboden aan het PHG, passen binnen de doelstellingen van het PHG of dat er naar een andere bestemming moet worden gezocht. Naast ontvangst, beoordelen en beschrijven houdt de acceptatiecommissie zich bezig met het conserveren van de ontvangen objecten en het onderhoud van de aanwezige museumobjecten.

In De Graver wordt regelmatig verslag gedaan van ontvangen voorwerpen.

Contactpersonen Piet en Anja Zevenhuizen.

 

Archeologie

Putten heeft veel te bieden op het gebeid van archeologie. De werkgroep doet binnen de daarvoor geldende grenzen mee aan opgravingen en het verwerken van vondsten.

Dit gebeurt onder leiding van deskundigen en in samenwerking met vrijwilligers uit o.a. Harderwijk en Ermelo.

Daarnaast neemt de werkgroep  deel aan de Grafheuvelwacht. Dit is een werkgroep die wordt “getrokken” door de Stichting Natuur en Milieu Putten  en zich bezighoudt met het onderhoud van de grafheuvels binnen de gemeente Putten. Dit betreft vooral het vrijmaken van opslag van struiken en dergelijke.

Het museum De Tien Malen heeft een afdeling archeologie met speciale aandacht voor Putten.

Contactpersoon werkgroep: G. Hollanders,
Contact grafheuvelwacht: www.natuurenmilieuputten.nl

De Graver

“De Graver” is het kwartaaltijdschrift van het PHG, museumboerderij De Mariahoeve en museum De Tien Malen. Het verschijnt ieder kwartaal en wordt toegezonden aan donateurs en adverteerders. Het bevat naast nieuws betreffende het PHG artikelen over de geschiedenis van Putten in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vroeger landgebruik, locaties van historische boerderijen en dergelijke. Tevens is er aandacht voor genealogie. De resultaten van de werkgroepen worden zoveel mogelijk gepubliceerd. Alle afleveringen van het blad zijn binnenkort via internet in te zien.

Om de publicatie van De Graver te kunnen realiseren is een werkgroep opgericht.

Onder deze werkgroep vallen redactie, productie en verspreiding van het blad.

De oplage bedraagt ca. 800 exemplaren.

Nadere bijzonderheden vindt u onder het hoofd Publicaties op deze website.

Contactpersoon: Arie van Peet,
 

 

Dialect en folklore

Putten heeft een taal die onderdeel is van het Neder-Saksisch maar zoals elke lokale taal een aantal eigen woorden en uitdrukkingen heeft. De werkgroep heeft tot taak het eigene van die taal vast te leggen en te bewaren.

Daartoe is bijvoorbeeld uitgegeven het boekje Putters Praoten (4e druk 2014), o.a. verkrijgbaar bij de musea en de boekenmarkt. Bij dit boekje zit ook een CD met verhalen in de plaatselijke taal.

Er wordt gewerkt aan een boekje met anekdotische verhaaltjes. Dit komt waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 uit.

Daarnaast wordt op de eerste zaterdag van elk maand van een half uurtje (11.00-11.30) Putter Praot verzorgd op Veluwe.FM (etherfrequentie 106.1 FM; kabel: 93.1 FM)

Contactpersoon: Johannes van Hell
tel. 0341 351983
Alleen telefonisch contact.

Documentatie

De documentatieverzameling van het PHG bevindt zich in het Gemeentehuis van Putten en bestaat uit boeken, tijdschriften en informatiedossiers over allerlei onderwerpen betreffende Putten. Hieronder vallen onder meer uitgaven over de oorlog en de razzia, de tijdschriften van de oudheidkundige verenigingen van de buurgemeenten, jaarboekjes en gidsjes van kerkgenootschappen, toeristische gidsen, jubileumuitgaven van sportverenigingen en muziekgezelschappen zoals koren en fanfares, genealogische werken en tijdschriften zoals van de Vereniging Veluwse Geslachten, en nog veel meer. Ook zijn er dossiers gevormd van bijzondere gebouwen en boerderijen in Putten. Naast de vooral op Putten gerichte verzameling worden ook boeken over de buurgemeenten, de Veluwe en Gelderland verzameld.

De collectie die uit de gemeentelijke collectie en die van het PHG is samengesteld, wordt nog voortdurend uitgebreid. De Putten-collectie van de openbare bibliotheek (inclusief informatiemappen) is toegevoegd aan de documentatieverzameling Gemeente/PHG.

Het ligt in de bedoeling om een catalogus publiekelijk beschikbaar te maken.

Toegang tot de collectie op maandagmiddagen van 13.30-16.30u na afspraak met de collectiebeheerder,

Dhr. G. Hollanders, tel 0341-701373

Genealogie

Deze werkgroep heeft als doel:

- Het in kaart brengen van alle gezinnen die tussen 1600 en 1900 in Putten hebben gewoond.

- Transcriptie van archiefbronnen die van belang zijn voor de geschiedenis van Putten en de genealogie van haar inwoners. Zo zijn van het archief van de Puttense notarissen samenvattingen van de akten gemaakt. Deze aanvullingen zijn verwerkt in het bestand van inwoners van Putten. Ook wordt gewerkt aan de Protocollen van Bezwaar uit de 18de eeuw en de Gerichtssignaten betreffende Putten. Daardoor kunnen familieverbanden van inwoners van Putten in de 17de en 18de eeuw worden opgehelderd.

- Het opsporen van boerderij- en perceelsnamen in Putten en hun exacte kadastrale locatie

- Het zoeken van namen bij een groot aantal pasfoto's uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van fotograaf Lenstra. Regelmatig wordt in “De Graver” een aantal van deze foto's afgedrukt.

- Het helpen van belangstellenden bij hun onderzoek naar hun voorouders in Putten en naaste omgeving.

- Publicatie in “De Graver” van resultaten van het werk van de werkgroep

 De werkgroep werkt op maandagmiddag in het Gemeentehuis van Putten. Belangstellenden kunnen op maandagmiddag daar terecht met hun vragen.

Contactpersoon: mevr. Trynke Elbertsen - Hoekstra
E-mail: trynke@elbertsen.nl
 
 

Onroerende Monumenten

Deze werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van en belangstelling vragen voor objecten met bijzondere ligging of historie of die van belang zijn voor het eigen karakter van het dorp.

De werkgroep levert een lid voor de monumentencommissie van de Gemeente Putten. Deze beoordeelt projecten en adviseert onder ander over subsidieverlening.

Contactpersoon: Leen Kool 

Registratie

Alle objecten die het PHG en de twee musea bezitten, worden geregistreerd. Dit krijgt dan een objectnummer. Vervolgens wordt gekeken naar de fysieke kenmerken, verwerkingsgegevens worden opgediept, door wie het vervaardigd is en de toestand waarin het object verkeert.

Er wordt vastgelegd waar het object zich bevindt ( museum of depot) en er wordt een foto van het object gemaakt. Ook wordt bijgehouden of een object al dan niet tijdelijk wordt verplaatst of uitgeleend.

Het doel is: de collectie op gestructureerde wijze inzichtelijk maken voor de medewerkers van het museum. Zo kan bij tentoonstelling van het object op eenvoudige wijze alle informatie worden verkregen over het museumstuk.

Contactpersoon: T. v.d. Kamp